Kancelaria adwokata Mateusza Stelmacha-Hawełki
zajmuje się ogólną praktyką adwokacką,
dotyczącą reprezentacji w sprawach cywilnych,
karnych i administracyjnych.

O kancelarii

Kancelaria zajmuje się ogólną praktyką adwokacką, dotyczącą reprezentacji w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych

Kancelaria adwokata Mateusza Stelmacha-Hawełki zajmuje się ogólną praktyką adwokacką, obejmującą obsługę osób fizycznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Kompleksowa pomoc prawna dotyczy spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz karnego.

Oferowane usługi dotyczą indywidualnego doradztwa, reprezentacji pozasądowej, procesowej oraz dotyczącej egzekwowania i wykonywania orzeczeń. Reprezentacja procesowa obejmuje występowanie przed Sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Sądami administracyjnymi, Prokuraturami oraz innymi właściwymi urzędami.

Poza powyższym, szczególna praktyka adwokata Mateusza Stelmacha-Hawełki obejmuje określone specjalizacje dotyczące: odpowiedzialności Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz odpowiedzialności urzędniczej; prawa nieruchomości oraz zagadnień zagospodarowania przestrzennego; reprywatyzacji mienia utraconego lub odebranego.

Doświadczenia związane ze specjalizacjami pochodzą z dotychczasowej praktyki adwokata Mateusza Stelmacha-Hawełki. Podczas współpracy z innymi kancelariami adwokat Mateusz Stelmach-Hawełka brał udział w przygotowaniu, prowadzeniu oraz egzekucji spraw obejmujących roszczenia dotyczące nieruchomości utraconych z powodu bezprawnego działania Skarbu Państwa. Postępowania te dotyczyły odzyskania nieruchomości w naturze (zwrot nieruchomości odebranych), postępowań o odszkodowania pieniężne oraz innych postępowań regulacyjnych (w tym również prowadzonych na podstawie ustaw regulujących stosunek Państwa do Kościoła Katolickiego w związku z przejęciem nieruchomości kościelnych w okresie PRL).

Praktyka zawodowa uzupełniana jest bieżąco poprzez udział adwokata Mateusza Stelmacha-Hawełki w szkoleniach prowadzonych przez wyspecjalizowane instytucje i uczelnie państwowe (w tym także Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie, przygotowującą kadry kierownicze administracji publicznej). Przed rozpoczęciem prowadzenia indywidualnej kancelarii adwokackiej adwokat Mateusz Stelmach-Hawełka odbywał również praktykę zawodową w Głównym Urzędzie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w Warszawie, prowadzącym wyspecjalizowane zastępstwo procesowe Skarbu Państwa.

W trakcie szkolenia aplikacji adwokat Mateusz Stelmach-Hawełka zdobywał doświadczenie w zakresie skomplikowanych postępowań administracyjnych i cywilnych dotyczących nieruchomości. Podczas dotychczasowej pracy uczestniczył również przy kompleksowej obsłudze kościelnych osób prawnych.

Adwokat Mateusz Stelmach-Hawełka współpracuje z doświadczonymi notariuszami, doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami oraz tłumaczami przysięgłymi, a także innymi kancelariami adwokackimi i radcowskimi z obszaru całego kraju.

Mateusz Stelmach-Hawełka
Adwokat

Mateusz Stelmach-Hawełka

Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej, absolwent kierunków prawo oraz administracja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył szkolenie aplikacji adwokackiej prowadzone przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Doświadczenie zdobywał podczas pracy jako aplikant adwokacki w wiodących kancelariach adwokackich w Krakowie oraz Jastrzębiu-Zdroju. Odbył także praktyki w Głównym Urzędzie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w Warszawie.

Uczestnik szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie, a dotyczących m.in. odpowiedzialności Skarbu Państwa za działania i zaniechania władzy publicznej.

Wieloletni członek składów orzekających Komisji dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Komisji dyscyplinarnej ds. Nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 2013 roku przygotowuje teksty dotyczące prawa nieruchomości publikowane w miesięczniku Małopolski Przegląd Nieruchomości wydawanego przez Krakowską Grupę Multimedialną oraz w katalogu Krakowskiej Giełdy Domów i Mieszkań wydawanego przez Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań.

Od 2015 roku prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką.

Specjalizacje

Kancelaria zajmuje się ogólną praktyką adwokacką, dotyczącą reprezentacji w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych

Odpowiedzialność Skarbu Państwo i jednostek samorządu terytorialnego oraz odpowiedzialność urzędnicza

Ochrona obywateli przed skutkami bezprawnych działań i zaniechań władzy publicznej to wyjątkowo ważna i aktualna tematyka.

Opisywane postępowania prowadzą najczęściej do uzyskania odszkodowania - naprawienia opisywanych szkód – które powstały przy bezprawnych działaniach lub zaniechaniach władzy publicznej.

Często mamy też do czynienia ze zgodnym z prawem działaniem władzy publicznej generującym szkodę. Wówczas również, w określonych przypadkach, możliwe jest żądanie naprawienia szkód.

Odrębnie należy potraktować odpowiedzialność wobec urzędników, która najczęściej związana jest z odpowiedzialnością cywilną, karną lub dyscyplinarną konkretnych osób za działania lub zaniechania generujące szkody przy wykonywaniu władzy publicznej.

Postępowania związane z odpowiedzialnością Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędników dotyczą między innymi:

 • odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;
 • odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez wydanie aktu normatywnego;
 • odpowiedzialności za szkodę przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji;
 • odpowiedzialności za szkodę przez niewydanie orzeczenia lub decyzji;
 • odpowiedzialności za tzw. bezprawie legislacyjne;
 • odpowiedzialności na za szkodę wyrządzoną przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej;
 • odpowiedzialności za szkodę związaną z przewlekłym postępowaniem lub bezczynnością;
 • odpowiedzialność za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub skazanie;
 • odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa;
 • odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej urzędników.

Reprywatyzacja

Postępowania dotyczące zwrotu mienia (ruchomości lub nieruchomości) przejętego przez państwo w drodze nacjonalizacji lub wywłaszczenia. Zakres tego typu procesów dotyczy działań wobec dawnych majątków – utraconych przed kilkudziesięciu laty – oraz postępowań dotyczących obecnie prowadzonych wywłaszczeń. Obsługę tego typu spraw charakteryzuje indywidualne podejście do analizy spornych zagadnień. Działania związane z realizacją tego typu spraw co do zasady poprzedza opinia o możliwościach uzyskania zwrotu mienia utraconego lub możliwości uzyskania odszkodowania pieniężnego.

Obsługa spraw reprywatyzacyjnych obejmuje zagadnienia dotyczące postępowań administracyjnych i cywilnych (często wieloetapowych), które prowadzą do pełnego uregulowania stanu prawnego związanego z prawem własności.

Postępowania związane ze zwrotem mienia dotyczą między innymi:

 • dekretu w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego;
 • dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej;
 • dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (tzw. dekret Bieruta);
 • ustawy o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej;
 • ustawy o majątkach opuszczonych i porzuconych;
 • ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego;
 • ustawy o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego;
 • ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości;
 • ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • tzw. specustaw dotyczących zasad przygotowywania i realizacji określonych inwestycji;
 • ustaw regulacyjnych w sprawach dotyczących Komisji Majątkowej i zwrotu kościołom i innym związkom wyznaniowym majątku odebranego w PRL.

Prawo nieruchomości i zagospodarowania przestrzennego

Do tej dziedziny należy zaliczyć sprawy związane z nieruchomościami o różnym charakterze, lokalizacji i przeznaczeniu. Postępowania dotyczące nieruchomości pozostają niezwykle zróżnicowane, a pomoc prawna udzielana w tym zakresie pozostaje kompleksowa.

Postępowania związane z prawem nieruchomości oraz prawem zagospodarowania przestrzennego dotyczą między innymi:

 • spraw dotyczących ochrony prawa własności lub prawa posiadania nieruchomości;
 • spraw dotyczących użytkowania wieczystego;
 • postępowania o zasiedzenie lub uwłaszczenie nieruchomości;
 • zagadnień dotyczących współwłasności nieruchomości (podziały quoad usum do korzystania, zarządu rzeczą wspólną, zniesienie współwłasności);
 • zagadnień dotyczących ograniczonych praw rzeczowych (m.in. użytkowanie, służebność, hipoteka);
 • spraw związanych ze służebnościami (służebności gruntowe, służebności osobiste oraz służebności przesyłu);
 • spraw dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (m.in. sporządzanie wniosków, uwag, postępowania o stwierdzenie nieważności uchwał rad gminy dotyczących studium);
 • spraw dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.in. sporządzanie wniosków, uwag, postępowania o stwierdzenie nieważności uchwał rad gminy dotyczących studium);
 • spraw dotyczących procesu inwestycyjnego (m.in. poszukiwanie nieruchomości, finansowanie zakupu nieruchomości lub inwestycji, projektowanie, realizacja inwestycji, oddanie do użytkowania);
 • sprawy z zakresu komercjalizacji nieruchomości;
 • sporządzanie opinii due diligence nieruchomości;
 • gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego;
 • wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości (m.in. podziały, scalanie, wywłaszczenie nieruchomości, ograniczanie w sposobie korzystania z nieruchomości);
 • sprawy dotyczące postępowania wieczystoksięgowego, a w tym ksiąg wieczystych dawnych;
 • sprawy z zakresu komunalizacji nieruchomości;
 • sprawy dotyczące nieruchomości rolnych (nabywanie na podstawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, szczególne tryby dziedziczenia gospodarstw rolnych, prawo dzierżawy, prawo pierwokupu oraz prawo pierwszeństwa);
 • sprawy dotyczące ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawa krajobrazowa);
 • sprawy dotyczące ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloperska);
 • sprawy dotyczące ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (tzw. uwłaszczenia rolne);
 • przekształcanie zarządu nieruchomością w prawo użytkowania wieczystego;
 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Wynagrodzenie

Na wysokość wynagrodzenia wpływ ma rodzaj sprawy, stopień jej skomplikowania oraz przewidywany czas pracy.

Poniżej przedstawiono dostępne formy rozliczeń, które dobierane są indywidualnie - w zależności od specyfiki danej sprawy.

Krótkie porady prawne

Najczęściej ograniczające się do niedługiej rozmowy dotyczącej problemu lub analizy dokumentów, które nie są obszerne. Porady prawne ograniczają się do udzielenia szybkiej odpowiedzi w sprawach, które nie wymagają przeprowadzenia szczegółowej analizy. Udzielenie porady prawnej może sprowadzać się też do zaplanowania dalszego działania w sprawie, przedstawienia możliwych form działania Klienta oraz dalszej współpracy z Kancelarią.

Rozliczenie zawsze uzależnione jest od czasu trwania spotkania. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy, która wymaga dalszego większego nakładu pracy, rozliczenie za uzyskaną poradę najczęściej zaliczane jest na poczet wynagrodzenia za jej prowadzenie.

Wynagrodzenie za konkretną czynność

Taka forma rozliczenia dotyczy Klientów potrzebujących konkretnie oznaczonej pomocy adwokata, która najczęściej sprowadza się do doraźnego wykonania jednorazowej czynności. Przykładami takiego rozliczenia może być: incydentalny udział w czynnościach przed Sądem lub innym urzędem, sporządzenie opinii, umowy lub pisma w określonej sprawie. Wynagrodzenie ustalane jest z góry, a jego wysokość pozostaje uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy przy przygotowaniu i wykonaniu określonej czynności.

Wynagrodzenie obliczane według godzin pracy

Ustalając zasady współpracy – w zależności od stopnia skomplikowania sprawy – określana jest stawka za godzinę pracy adwokata. Wysokość wynagrodzenia ostatecznie uzależniona jest więc od konkretnie oznaczonego czasu pracy. Taka formuła rozliczeń stosowana jest w sprawach, w których trudno jest oszacować niezbędny nakład pracy lub czas trwania czynności prawnika. Ten sposób rozliczeń dedykowany jest główne firmom lub osobom, które nie potrzebują stałej obsług prawnej. Wraz z fakturą przedstawianą do zapłaty Klient otrzymuje szczegółowe zestawienie czynności, obejmujące: czas pracy adwokata oraz opis wykonanej czynności.

Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną

Ten sposób wynagrodzenia dedykowany jest głównie firmom lub osobom, które potrzebują regularnego kontaktu z adwokatem. Rozliczenie obejmuje określoną z góry ilość godzin pracy (abonament) pracy adwokata w danym miesiącu oraz szczegółowe zasady jego dyspozycyjności. Wybór takiej formy rozliczenia pozwala na ustalenie preferencyjnej stawki za godzinę współpracy.

Wynagrodzenie za konkretną czynność

Taka forma rozliczenia dotyczy Klientów potrzebujących konkretnie oznaczonej pomocy adwokata, która najczęściej sprowadza się do doraźnego wykonania jednorazowej czynności. Przykładami takiego rozliczenia może być: incydentalny udział w czynnościach przed Sądem lub innym urzędem, sporządzenie opinii, umowy lub pisma w określonej sprawie. Wynagrodzenie ustalane jest z góry, a jego wysokość pozostaje uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy przy przygotowaniu i wykonaniu określonej czynności.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie, które najczęściej wykorzystywane jest przy kompleksowym prowadzeniu danego postępowania sądowego lub administracyjnego. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest z góry i obejmuje wszystkie czynności danego etapu sprawy lub całej – konkretnie oznaczonej – sprawy sądowej lub administracyjnej. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności właściwe sprawie, a dotyczące m.in. spotkań z Klientem, negocjacji, przygotowania pism wszczynających postępowanie, pism w toku postępowania, odpowiedzi na pisma przeciwnika, Sądu lub urzędu, sporządzanie środków odwoławczych właściwych danemu postępowaniu, itp.

Wynagrodzenie uzależnione od efektu (success fee)

Rozliczenie najczęściej występujące w sprawach o zapłatę. Jest to modyfikacja wynagrodzenia ryczałtowego, polegająca na podzieleniu wynagrodzenia na dwie części. Pierwsza z nich, to standardowe wynagrodzenie ryczałtowe, którego wysokość pozostaje odpowiednio zmniejszona – dostosowana do wynagrodzenia uzupełniającego. Druga zaś, to wynagrodzenie dodatkowe – uzupełniające ustalony ryczałt. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego stanowi część (najczęściej oznaczony procent) od kwoty uzyskanej w toku prowadzonego postępowania. W zależności od sprawy wynagrodzenie uzupełniające może zostać określone w inny sposób.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Mateusz Stelmach-Hawełka

Umawiając się na spotkanie warto wcześniej przesłać krótki opis Państwa sprawy. Taka wiadomość pozwoli na sprawne przygotowanie się do spotkania. Na umówiony termin proszę zabrać ze sobą dokumenty dotyczące omawianych zagadnień.

Kancelaria
ul. Mogilska 86/11
31-546 Kraków
Filia
ul. Cieszyńska 190b
44-337 Jastrzębie-Zdrój
Telefon
+48 12 413 19 59

E-mail
kancelaria@stelmach-hawelka.pl

NIP
633 222 64 30

REGON
361861053

Konto
48 1050 1445 1000 0092 1249 6096
ING Bank Śląski S.A.